VPS CHINA 01

900,000đ/mo
 • CPU 1 vCore
 • RAM 2 GB
 • SSD 40GB
 • Datatransfer 1 TB
 • OS Linux

VPS CHINA 02

1,400,000đ/mo
 • CPU 2 vCores
 • RAM 2 GB
 • SSD 60 GB
 • Datatransfer 1.5 TB
 • OS Linux

VPS CHINA 03

1,800,000đ/mo
 • CPU 2 vCores
 • RAM 4 GB
 • SSD 80 GB
 • Datatransfer 2 TB
 • OS Linux

VPS CHINA 04

3,100,000đ/mo
 • CPU 2 cores
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 40GB
 • Traffic 1000 GB

Backup dữ liệu hàng tuần