VPS MMO 1

170,000đ/mo
 • CPU 1 core
 • RAM 512 MB
 • SSD Storage 10 GB
 • IPv4 01
 • Network Port 100 Mbps
 • Quản trị Portal/SSH/Remote
 • Miễn phí Direct Admin

Backup dữ liệu hàng tuần

VPS MMO 2

284,000đ/mo
 • CPU 1 core
 • RAM 1 GB
 • SSD Storage 20 GB
 • IPv4 01
 • Network Port 100 Mbps
 • Quản trị Portal/SSH/Remote
 • Miễn phí Direct Admin

Backup dữ liệu hàng tuần

VPS MMO 3

568,000đ/mo
 • CPU 2 core
 • RAM 2 GB
 • SSD Storage 40 GB
 • IPv4 01
 • Network Port 100 Mbps
 • Quản trị Portal/SSH/Remote
 • Miễn phí Direct Admin

Backup dữ liệu hàng tuần

VPS MMO 4

1,056,000đ/mo
 • CPU 4 core
 • RAM 4 GB
 • SSD Storage 60 GB
 • IPv4 01
 • Network Port 100 Mbps
 • Quản trị Portal/SSH/Remote
 • Miễn phí Direct Admin

Backup dữ liệu hàng tuần

VPS MMO 5

1,696,000đ/mo
 • CPU 6 core
 • RAM 8 GB
 • SSD Storage 80 GB
 • IPv4 01
 • Network Port 100 Mbps
 • Quản trị Portal/SSH/Remote
 • Miễn phí Direct Admin

Backup dữ liệu hàng tuần