CLOUD BACKUP 1

200,000đ/mo
  • Số người dùng 1
  • Dung lượng 10 Gb

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

CLOUD BACKUP 2

300,000đ/mo
  • Số người dùng 1
  • Dung lượng 50 Gb

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

CLOUD BACKUP 3

660,000đ/mo
  • Số người dùng 2
  • Dung lượng 100 Gb

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

CLOUD BACKUP 4

3,300,000đ/mo
  • Số người dùng 5
  • Dung lượng 500 Gb

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu

CLOUD BACKUP 5

6,600,000đ/mo
  • Số người dùng 10
  • Dung lượng 1 Tb

Local Storage
Mã hóa dữ liệu
Nén dữ liệu