PRIVATE CLOUD 01

22,000,000đ/mo
 • CPU 24 vCore
 • RAM 128 Gb
 • Storage Area Network (SAN) 1.8 TB
 • Băng thông trong nước 01 Gbps
 • Băng thông quốc tế 10 Mbps
 • IPv4 12IP
 • Nền tảng ảo hóa VMWare

High Avaliability/Redundency
FC Module

PRIVATE CLOUD 02

35,000,000đ/mo
 • CPU 48 vCore
 • RAM 256 Gb
 • Storage Area Network (SAN) 1.8 TB
 • Băng thông trong nước 01 Gbps
 • Băng thông quốc tế 10 Mbps
 • IPv4 12IP
 • Nền tảng ảo hóa VMWare

High Avaliability/Redundency
FC Module

PRIVATE CLOUD 03

42,000,000đ/mo
 • CPU 96 vCore
 • RAM 320 Gb
 • Storage Area Network (SAN) 1.8 TB
 • Băng thông trong nước 01 Gbps
 • Băng thông quốc tế 10 Mbps
 • IPv4 12IP
 • Nền tảng ảo hóa VMWare

High Avaliability/Redundency
FC Module