COLO DTS - FR ON

25,000,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 42U / 20 Server
 • Công suất điện 3 kW/1 Rack
 • Lưu lượng Không giới hạn
 • Băng thông Internet 100 Mbps
 • Địa chỉ IP 36 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/7

Hỗ trợ vận chuyển server

COLO DTS - DC 1

1,400,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 4Mbps
 • Ổ cắm mang 100Mbps
 • Địa chỉ IP 01 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/7
 • Location Datacenter DTS

Không gian 1U
Nguồn 400W
Băng thông trong nước 100Mpbs
Hỗ trợ vận chuyển server

COLO DTS - DC 2

2,000,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 4Mbps
 • Ổ cắm mang 100Mbps
 • Địa chỉ IP 01 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/7
 • Location Datacenter DTS

Không gian 2U
Nguồn 400W
Băng thông trong nước 100Mpbs
Hỗ trợ vận chuyển server

COLO DTS - FR OFF

18,000,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 42U / 20 Server
 • Công suất điện 3 kW
 • Lưu lượng N/A
 • Băng thông Internet N/A
 • Địa chỉ IP N/A
 • Hô trợ kỹ thuật 24/7

Hỗ trợ vận chuyển server