vDC 1

9,000,000đ/mo
 • CPU 12 Ghz
 • RAM 48 Gb
 • SSD 1 Tb
 • IPv4 6 IPs
 • Băng thông 200 Mb
 • Port mạng 01 Gb
 • Lưu lượng không giới hạn

IOPS/100G >2000

vDC 2

15,000,000đ/mo
 • CPU 20 Ghz
 • RAM 64 Gb
 • SSD 2 Tb
 • IPv4 10 IPs
 • Băng thông 300 Mb
 • Port mạng 01 Gb
 • Lưu lượng không giới hạn

IOPS/100G >2000

vDC 3

22,000,000đ/mo
 • CPU 30 Ghz
 • RAM 96 Gb
 • SSD 3 Tb
 • IPv4 20 IPs
 • Băng thông 500 Mb
 • Port mạng 01 Gb
 • Lưu lượng không giới hạn

IOPS/100G >2000