CLOUD EMAIL 1

1,000,000đ/mo
  • Dung lượng lưu trữ 100GB
  • Số lượng email Unlimited
  • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
  • Web basic email Free

CLOUD EMAIL 2

2,000,000đ/mo
  • Dung lượng lưu trữ 200GB
  • Số lượng email Unlimited
  • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
  • Web basic email Free

CLOUD EMAIL 3

3,000,000đ/mo
  • Dung lượng lưu trữ 300GB
  • Số lượng email Unlimited
  • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
  • Web basic email Free

CLOUD EMAIL 4

4,000,000đ/mo
  • Dung lượng lưu trữ 400GB
  • Số lượng email Unlimited
  • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
  • Web basic email Free