CLOUD EMAIL 1

1,000,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 100GB
 • Số lượng email Unlimited
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

CLOUD EMAIL 2

2,000,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 200GB
 • Số lượng email Unlimited
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

CLOUD EMAIL 3

3,000,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 300GB
 • Số lượng email Unlimited
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

CLOUD EMAIL 4

4,000,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 400GB
 • Số lượng email Unlimited
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free