Email Basic

180,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 30GB
 • Số lượng email 30
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Advanced

300,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 50 GB
 • Số lượng email 50
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Premium

500,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 80 GB
 • Số lượng email 80
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Proessional

1,000,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 120 GB
 • Số lượng email 150
 • Sao lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free