PREMIUM HOSTING

PREMIUM HOSTING

PREMIUM HOSTING BASIC
 • 10 GB Dung lượng NVMe
 • 02 Cores CPU Intel Platinum
 • 02 GB RAM
 • 1 IPv4
 • 1 Domain
 • Không giới hạn Subdomain
 • Không giới hạn Băng thông
PREMIUM HOSTING ADVANCE
 • 20 GB Dung lượng NVMe
 • 02 Cores CPU Intel Platinum
 • 03 GB RAM
 • 1 IPv4
 • 2 Domain
 • Không giới hạn Subdomain
 • Không giới hạn Băng thông
PREMIUM HOSTING SILVER
 • 40 GB Dung lượng NVMe
 • 03 Cores CPU Intel Platinum
 • 04 GB RAM
 • 1 IPv4
 • 3 Domain
 • Không giới hạn Subdomain
 • Không giới hạn Băng thông
PREMIUM HOSTING GOLD
 • 60 GB Dung lượng NVMe
 • 04 Cores CPU Intel Platinum
 • 06 GB RAM
 • 1 IPv4
 • 6 Domain
 • Không giới hạn Subdomain
 • Không giới hạn Băng thông
PREMIUM HOSTING DIAMOND
 • 80 GB Dung lượng NVMe
 • 06 Cores CPU Intel Platinum
 • 08 GB RAM
 • 1 IPv4
 • 8 Domain
 • Không giới hạn Subdomain
 • Không giới hạn Băng thông