UNLIMITED HOSTING A

1,440,000đ/yr
 • Băng thông không giới hạn
 • MySQL không giới hạn
 • Domain không giới hạn
 • Dung lượng 5.000 Mb
 • IPv4 01 IP

UNLIMITED HOSTING B

2,400,000đ/yr
 • Băng thông không giới hạn
 • MySQL không giới hạn
 • Domain không giới hạn
 • Dung lượng 10.000 Mb
 • IPv4 01 IP

UNLIMITED HOSTING C

2,400,000đ/yr
 • Băng thông không giới hạn
 • MySQL không giới hạn
 • Domain không giới hạn
 • Dung lượng 20.000 Mb
 • IPv4 01 IP

UNLIMITED HOSTING D

2,400,000đ/yr
 • Băng thông không giới hạn
 • MySQL không giới hạn
 • Domain không giới hạn
 • Dung lượng 40.000 Mb
 • IPv4 01 IP