WP - Basic

1,200,000đ/yr
 • Dung lượng 2.000 MB
 • IP 01 IPv4
 • Addon Domain 2
 • Sub Domain 15
 • Park Domain 15
 • MySQL 2

WP - Advanced

1,800,000đ/yr
 • Dung lượng 4.000 MB
 • Lưu Lượng 100 GB
 • IP 01 IPv4
 • Addon Domain 4
 • Sub Domain 25
 • Park Domain 25
 • MySQL 4

WP - Premium

2,400,000đ/yr
 • Dung lượng 6.000 MB
 • Lưu Lượng 150 GB
 • IP 02 IPv4
 • Addon Domain 6
 • Sub Domain 40
 • Park Domain 40
 • MySQL 10

WP - Pro

6,000,000đ/yr
 • Dung lượng 10.000 MB
 • Lưu Lượng Unlimited
 • IP 02 IPv4
 • Addon Domain 8
 • Sub Domain 60
 • Park Domain 60
 • MySQL 15