CLOUD VPS 01

170,000đ/mo
 • CPU 01 vCores
 • RAM 01 RAM
 • SSD Storage 10 Gb
 • IOPS/100Gb > 200
 • Bandwith 100Mb/s
 • Network Port 1Gb/s
 • Datatransfer Unlimited
 • Backup Daily
 • IPv4 01

CLOUD VPS 02

284,000đ/mo
 • CPU 01 vCores
 • RAM 02 Gb
 • SSD Storage 20 Gb
 • IOPS/100Gb > 200
 • Bandwith 100Mb/s
 • Network Port 1Gb/s
 • Datatransfer Unlimited
 • Backup Daily
 • IPv4 01

CLOUD VPS 03

800,000đ/mo
 • CPU 02 vCores
 • RAM 04 Gb
 • SSD Storage 60 Gb
 • IOPS/100Gb > 200
 • Bandwith 100Mb/s
 • Network Port 1Gb/s
 • Datatransfer Unlimited
 • Backup Daily
 • IPv4 01

CLOUD VPS 04

1,520,000đ/mo
 • CPU 04 vCores
 • RAM 08 Gb
 • SSD Storage 100 Gb
 • IOPS/100Gb > 200
 • Bandwith 100Mb/s
 • Network Port 1Gb/s
 • Datatransfer Unlimited
 • Backup Daily
 • IPv4 01

CLOUD CUSTOM

Bắt đầu từ
1,194,000đ/mo

Cloud Tùy Chọn