COLO VNPT - BRONZE

1,700,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 4Mbps
 • Ổ cắm mang 100 Mpbs
 • Location Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

COLO VNPT - SLIVER

2,400,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 6Mbps
 • Ổ cắm mang 100 Mpbs
 • Location Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

COLO VNPT - GOLD

3,600,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 10Mbps
 • Ổ cắm mang 1Gb
 • Location Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 200Mpbs
Nguồn 300W

COLO VNPT - DIAMOND

6,100,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 15Mbps
 • Ổ cắm mang 1Gb
 • Location Đường số 24 Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM

Không gian 1U
Băng thông trong nước 300Mpbs
Nguồn 300W

COLO VNPT 1/2 Rack

12,000,000đ/mo

Quảng Bá IPv4