SERVER HP 1

5,900,000đ/mo
 • CPU 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
 • SDD 2 x SSD 240GB
 • RAM 2 x 16GB
 • Bandwidth quốc tế 10 Mbps
 • Bandwidth trong nước 100 Mbps
 • IPv4 01 IP

SERVER HP 2

6,600,000đ/mo
 • CPU 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
 • SDD 2 x SSD 240GB
 • RAM 2 x 16GB
 • Bandwidth quốc tế 10 Mbps
 • Bandwidth trong nước 100 Mbps
 • IPv4 01 IP

SERVER HP 3

7,600,000đ/mo
 • CPU 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3
 • SDD 2 x SSD 240GB
 • RAM 2 x 16GB
 • Bandwidth quốc tế 10 Mbps
 • Bandwidth trong nước 100 Mbps
 • IPv4 01 IP

SERVER HP 4

8,600,000đ/mo
 • CPU 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3
 • SDD 2 x SSD 240GB
 • RAM 2 x 16GB
 • Bandwidth quốc tế 10 Mbps
 • Bandwidth trong nước 100 Mbps
 • IPv4 01 IP