COLO ODS BASIC

100,000,000đ/mo
 • Băng thông quốc tế 1Mb share
 • Ổ cắm mang 100Mbps
 • Location ODS

Không gian 1U
Băng thông trong nước 100Mpbs
Nguồn 300W

COLO ODS ADVANCE

2,500,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 2U
 • Công suất điện 500W
 • Internet quốc tế (Down/Up) 4Mbps/16Mbps
 • Internet trong nước (Down/Up) 100Mbps/100Mbps
 • Ổ cắm mạng 01 Gbps
 • Địa chỉ IP 05 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/24

Hỗ trợ vận chuyển server

COLO ODS ADVANCE 2

3,000,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 2U
 • Công suất điện 500W
 • Internet quốc tế (Down/Up) 4Mbps/16Mbps
 • Internet trong nước (Down/Up) 200Mbps/200Mbps
 • Ổ cắm mạng 01 Gbps
 • Địa chỉ IP 05 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/24

Hỗ trợ vận chuyển server

COLO ODS SUCCESS

3,400,000đ/mo
 • Không gian máy chủ 2U
 • Công suất điện 500W
 • Internet quốc tế (Down/Up) 4Mbps/16Mbps
 • Internet trong nước (Down/Up) 200Mbps/200Mbps
 • Ổ cắm mạng 01 Gbps
 • Địa chỉ IP 13 IP
 • Hô trợ kỹ thuật 24/24

Hỗ trợ vận chuyển server