DEDICATED SERVER HP

DEDICATED SERVER HP

DEDICATED SERVER HP

DEDICATED SERVER HP

SERVER HP 1
 • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3 CPU
 • 2 x SSD 240GB SDD
 • 2 x 16GB RAM
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100 Mbps Bandwidth trong nước
 • 01 IP IPv4
SERVER HP 2
 • 1 x Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3 CPU
 • 2 x SSD 240GB SDD
 • 2 x 16GB RAM
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100 Mbps Bandwidth trong nước
 • 01 IP IPv4
SERVER HP 3
 • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2683 v3 CPU
 • 2 x SSD 240GB SDD
 • 2 x 16GB RAM
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100 Mbps Bandwidth trong nước
 • 01 IP IPv4
SERVER HP 4
 • 2 x Intel® Xeon® Processor E5-2695 v3 CPU
 • 2 x SSD 240GB SDD
 • 2 x 16GB RAM
 • 10 Mbps Bandwidth quốc tế
 • 100 Mbps Bandwidth trong nước
 • 01 IP IPv4