Email Basic

300,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 30GB
 • Số lượng email 30
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Advanced

500,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 60 GB
 • Số lượng email 60
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Premium

800,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 90 GB
 • Số lượng email 90
 • Sao Lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free

Email Proessional

1,300,000đ/mo
 • Dung lượng lưu trữ 150 GB
 • Số lượng email 150
 • Sao lưu dữ liệu Hàng Tuần
 • Web basic email Free