EMAIL BUSINESS

EMAIL BUSINESS

Email Basic
 • 30GB Dung lượng lưu trữ
 • 30 Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Advanced
 • 60 GB Dung lượng lưu trữ
 • 60 Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Premium
 • 90 GB Dung lượng lưu trữ
 • 90 Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao Lưu dữ liệu
 • Free Web basic email
Email Proessional
 • 150 GB Dung lượng lưu trữ
 • 150 Số lượng email
 • Hàng Tuần Sao lưu dữ liệu
 • Free Web basic email