VPS A

500,000đ/mo
 • CPU 1 CORE
 • RAM 1GB
 • HDD 40GB
 • Network Port 100 Mpbs
 • Băng thông No limit

VPS B

700,000đ/mo
 • CPU 2 CORES
 • RAM 2GB
 • HDD 80 GB
 • Network Port 100 Mpbs
 • Băng Thông No Limit

VPS C

1,000,000đ/mo
 • CPU 4 CORES
 • RAM 4 GB
 • HDD 100 GB
 • Network Port 100 Mpbs
 • Băng Thông No limit

VPS D

1,300,000đ/mo
 • CPU 6 CORES
 • RAM 6 GB
 • HDD 120 GB
 • Network Port 100 Mpbs
 • Băng Thông no limit

VPS E

1,600,000đ/mo
 • CPU 8 CORES
 • RAM 8GB
 • HDD 150 GB
 • Network Port 100 Mpbs
 • Băng thông No limit

Winserver CAL 2019 SNQL OLP NL usr CAL

VMWARE TEST